Tecnologia & R+D

Kits en desenvolupament

iMiCROQ es troba enfocat principalment en el desenvolupament de productes per a la detecció de patògens, ADN i immunoassaigs per a satisfer les necessitats dels sectors de seguretat alimentaria, salut animal i laboratoris de control de qualitat.

Fruit d’aquestes activitats, s’han desenvolupat tres linies de productes que utilitzen la plataforma QFast®

  • els kits bact-QFast®, que permeten la detecció (absència/presència) de bacteris
  • els kits gen-QFast®, que permeten la detecció (absència/presència) d’ADN
  • els kits immuno-QFast®, que permeten realitzar immunoassaigs

Actualment s’està ampliant el portafoli de productes de la familia QFast® que permitin la detecció d’altres bacteris i analits d’interès utilitzant la mateixa plataforma.