Informació addicional RGPDUE

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  (Informació addicional)

Textos Legals Versió 1   09-2019

1. Informació general

2. Video vigilància

3. Correu electrònic


Informació addicional (general)

Responsable
del tractament
Identificació i contacte
del responsable de tractament
iMiCROQ, S.L.

C/ Del Ferro, 6 Nau 7 – 43007 TARRAGONA,

NIF B55512867
Tel. 877 449 968

Contacte del DPD pd@imicroq.com
Finalitats del tractament Descripció del tractament Les finalitats que resten identificades al Registre d’activitats de tractament i a les clàusules de consentiment a peu de cada formulari, essent específiques per la finalitat que es detalla en la recollida.
Termini de conservació La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o cancel·lació.
Destinataris Destinatari de la cessió No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Finalitat de la cessió No es preveu cap cessió, excepte per previsió legal.
Legitimació de la cessió De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic, interès legítim, interès contractual  i del consentiment de l’interessat o del seu representant legal.
Moviments internacionals de dades Si es produeixen.
Transferències internacionals de dades No es produeixen.
Encarregats de tractament Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades Quins drets te? Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre el tractament de les seves dades.Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’exercici o defensa de reclamacions.En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l’adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a pd@imicroq.com.  Haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d’acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.Si vol disposar d’un model per a això podrà utilitzar un model oficial de l’AEPD: http://www.aepd.es/
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid


RGPDUE 2016/679 Informació addicional (video vigilància)

Responsable
del tractament
Identificació i contacte
del responsable de tractament
iMiCROQ, S.L.

C/ Del Ferro, 6 Nau 7 – 43007 TARRAGONA,

NIF B55512867
Tel. 877 449 968

Contacte del DPD pd@imicroq.com
Finalitats del tractament Finalitat del tractament La gestió de les dades de caràcter personal recavades amb la finalitat de vigilància de les instal·lacions.
Legitimació del tractament L’ interès legítim consistent en la necessitat del Responsable de tractament de garantir la seguretat a les instal·lacions.
Termini de conservació Les dades seran conservades durant un mes, tret que es produeixi una incidència de seguretat que podran ser conservades durant el temps de prescripció de les accions legals.
Destinataris Destinatari de la cessió Els Cossos i forces de Seguretat de l’Estat, Jutjats i Tribunals en compliment de la Llei Orgànica 4/2015 de protecció de la Seguretat Ciutadana.
Encarregats de tractament Empreses de vigilància de les instal·lacions.
Drets de les persones interessades On exercir els drets C/ DEL FERRO, 6 NAU 7 – 43006 TARRAGONA. E-mail: pd@imicroq.com
Possibilitat de reclamar davant de la AEPD Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a la AEPD: http://www.aepd.es/ Tel. 901 100 099 i 91.266.35.17. C/Jorge Juan,6 28001-Madrid


Correu electrònic

Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada queno pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar alremitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge, ni divulgar el seu continguta cap persona.

Responsable del Tractament iMiCROQ, S.L.
Finalitat Atendre i donar resposta a la seva petició o consulta, així com mantenir el contacte i relació que es produeixi com a conseqüència de la mateixa.
Base jurídica El consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades per aquesta finalitat, podent també ser l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o precontractual.
Destinataris No es cediran dades a tercers excepte per obligació legal o interès contractual.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE